Allmänna villkor

1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Detta avtal ska äga tillämpning på alla typer av uppdragsavtal mellan klienten och Frigga Advokatbyrå samt dess advokater och biträdande jurister, nedan gemensamt Advokatbyrån.

2. UPPDRAGSAVTAL

Varje lämnat uppdrag såsom rådgivning, för- valtningsåtgärd och/eller processombud omfattas av uppdragsavtal. Varje sådant uppdrag liksom dess resultat endast avsett för klienten och för det specifika uppdraget.

Klienten svarar själv för eventuell skada som uppkommer i det fall uppdraget eller dess resultat används för annat ändamål än det specifika uppdraget. Klienten svarar också för skada som annan än klienten kan åsamkas genom att klienten tillhandahållit denne uppdraget och/eller resultatet av uppdraget.

3. KLIENTENS UPPGIFTER

Klienten svarar, oberoende av klientens faktiska kännedom, för att varje uppgift, underlag, handling m.m. som klienten lämnar till Advokatbyrån är riktig, rättvisande och ger en fullständig beskrivning av de sakförhållanden som ligger till grund för uppdraget. Advokatbyrån behöver inte ifrågasätta eller kontrollera av klienten lämnade uppgifter innan den läggs till grund för uppdragets utförande. Del i uppdragets utförande som beror på oriktig, ej rättvisande eller ofullständig beskrivning lämnad av klienten ansvarar inte Advokatbyrån för.

4. UTFÖRANDE AV UPPDRAG

Advokatbyrån ska utförande uppdraget i enlighet med gällande rätt och Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler för god advokatsed. Vår rådgivning omfattar inte möjliga skatte- konsekvenser i det specifika uppdraget eller bedömningar av rättsläget i andra jurisdiktioner än Sverige Kommunicering med klient sker genom post, e-post och telefon.

5. ARVODESDEBITERING

Advokatbyrån äger rätt till skälig ersättning för varje uppdrag. Vid bedömning av vad som är skälig ersättning beaktas tidsåtgång, uppdragets omfattning, dess art, svårighetsgrad, och betydelse för klienten samt skicklighet, uppdragets resultat och Advokatbyråns risk. Föreligger rättsskydd med lägre eller annan ersättningsnorm än den av Advokatbyrån tillämpade är klienten

skyldig att erlägga mellanskillnaden till Advokatbyrån. Advokatbyrån äger rätt att fakturera klienten delarvode eller arvode á conto löpande varje månad. Advokatbyrån äger även fakturera förskott på arvode och utlägg. Detta gäller även om klienten har rättsskydd genom försäkring och oavsett om försäkringsbolag medger delfakturering eller fakturering á conto eller ej. Klienten är då skyldig att erlägga betalning till Advokatbyrån mot utställd faktura. Försäkringsersättning kommer sedan redovisas av Advokatbyrån till klienten när utbetalning skett från försäkringsbolag.

6. PENNINGTVÄTT M.M.

Advokatbyrån omfattas av lagstiftning rörande penningtvätt m.m. innebärande bl.a. rapporteringsplikt om misstänkta transaktioner. För att uppfylla dessa regler kan Advokatbyrån komma att begära legitimation och eventuellt kompletterande information såsom t.ex. kopia av aktiebok för klient/klientbolag, företrädare och moderbolag. För det fall begärd information inte tillhandahålls kan Advokatbyrån komma att avträda uppdraget.

7. ANSVARSBEGRÄNSNING

Advokatbyrån ansvarar endast för skada som klienten vållats av Advokatbyrån genom fel eller försummelse vid utförande av uppdrag. Ansvaret är begränsat till vad som kan utfås ur Advokatbyråns ansvarsförsäkring. Vid beräkning av skada utges inte ersättning för utebliven vinst, omsättningsminskning, uteblivet eller missat affärsavtal, förlust avseende goodwill eller liknande. Advokatbyrån svarar inte heller för ersättningsanspråk som klient drabbas av till följd av skada som drabbat tredje man.

8. LAGVAL OCH JURISDIKTION

På detta avtal ska svensk rätt utan hänsyn till eventuella lagvalsregler tillämpas. Tvist med anledning av uppdragsavtal ska avgöras av svensk allmän domstol. Om klient inte har sin hemvist/säte i Sverige ska Borås tingsrätt vara behörig att pröva tvisten.

9. KONSUMENTTVIST

Konsument som hamnar i tvist med sin advokat kan med hjälp av konsumenttvistnämnd att få snabb hjälp med att lösa tvisten. Advokatbyrån är skyldig att medverka i nämndens prövning och följa nämndens beslut. Mer information finns på advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden.