Tvister

Att arbeta och ha företag eller affärer tillsammans med någon annan är ofta ett framgångsrikt sätt att utvecklas tack vare olika synsätt och kompetenser. Men ibland blir man också just därför oense. Om du behöver hjälp med att komma överens i en fråga där du och den andra parten har skilda åsikter kan du tryggt vända dig till Frigga Advokatbyrå. Vi biträder många små och medelstora bolag med tvister som kan uppstå i verksamheten vilka kan lösas genom förhandlingar, i ett så kallat skiljeförfarande eller i domstol.

Bolag

Entreprenörer och egenföretagare, i synnerhet i små och medelstora bolag, har liten eller ingen möjlighet att ha juridisk kompetens in house. Men juridiken är oavsett detta en del av bolagsvardagen. Avtal, överlåtelser, frågor kring aktieägandet med mera. Vi bistår med råd, expertis och konkret hjälp kring dessa frågor så att du kan lägga din tid och energi på det du är bra på och begränsa risken för framtida problem.

Entreprenadjuridik

Just nu pågår fler byggprojekt i Sveriges städer än någonsin och skapar möjligheter för entreprenörer och underleverantörer. Men regelverken kring till exempel fastighets- eller vägbyggen kan vara snåriga, liksom allt du behöver ha koll på inför stora kommunala eller statliga upphandlingar, viktiga avtal eller eventuella tvister. Vi på Frigga Advokatbyrå har de senaste åren framgångsrikt hjälpt många entreprenörer med rådgivning som lett till korrekta villkor, smarta lösningar och nya affärer. Entreprenadjuridik är ett av våra specialområden.

Fastigheter

Att verka i fastighetsbranschen handlar om att arbeta med både mjuka och hårda värden: människor och byggnader. I såväl mellanmänskliga relationer som bygg- och fastighetsförvaltning kan problem uppstå, som till exempel fel i fastigheter eller oenighet kring hyra, arrende eller andra avtal. Det är frågor som vi har kompetens inom, liksom inom köp, försäljning och närliggande avtalsfrågor.

Avtal och köp

Inom export, import, handel och försäljning är korrekta avtal i samband med leveranser, agenturer, samarbeten och kommission av största vikt. Vi bistår med juridisk hjälp både i förebyggande syfte, för att undvika konflikter och tvister samt när meningsskiljaktigheter har uppstått.

Konkurser och obestånd

När en konkurs eller företagsrekonstruktion är nära kan det vara flera som drabbas. Att veta hur man ska agera, vad man kan och får göra är svårt. Vi på Frigga Advokatbyrå är ofta förordnade konkursförvaltare och agerar som rådgivare för bolag som har, eller har att göra med bolag som har betalningssvårigheter.

Företagsöverlåtelser

Att köpa eller sälja ett bolag är en juridisk process i flera steg som innehåller allt från ekonomisk research till förhandlingar kring avtal och villkor. När du behöver juridisk hjälp kring allt som rör ett köp eller en försäljning kan vi på Frigga Advokatbyrå hjälpa till.

Arbetsrätt

Relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare är inte alltid okomplicerad. Dels bygger den på att göra rätt från början, vid själva anställningen, dels handlar det om att både agera avtalsenligt och hantera relationen väl om eller när en tvist uppstår eller vid uppsägningar. Vi kan hjälpa dig med ärendet för en snabb och smidig lösning.

Ekonomisk familjerätt

När någon avlider behöver det praktiska hanteras vid sidan om sorgen. Hantering av arv, testamenten, dödsbon, arvsskiften och boutredningar kräver kunskap som vi på Frigga Advokatbyrå kan tillhandahålla. Detsamma gäller vid till exempel äktenskapsförord, samboavtal och bodelningar.

Immaterialrätt

Bolag börjar allt mer vakta sina immateriella rättigheter, så som firma, varumärke, mönster m.m. Vi bistår med råd, expertis och konkret hjälp kring dessa frågor.