Allmänna villkor/GDPR

1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Detta avtal ska äga tillämpning på alla typer av uppdragsavtal mellan klienten och Frigga Advokatbyrå samt dess advokater och biträdande jurister, nedan gemensamt Advokatbyrån.

2. UPPDRAGSAVTAL

Varje lämnat uppdrag såsom rådgivning, för- valtningsåtgärd och/eller processombud omfattas av uppdragsavtal. Varje sådant uppdrag liksom dess resultat endast avsett för klienten och för det specifika uppdraget.

Klienten svarar själv för eventuell skada som uppkommer i det fall uppdraget eller dess resultat används för annat ändamål än det specifika uppdraget. Klienten svarar också för skada som annan än klienten kan åsamkas genom att klienten tillhandahållit denne uppdraget och/eller resultatet av uppdraget.

3. KLIENTENS UPPGIFTER

Klienten svarar, oberoende av klientens faktiska kännedom, för att varje uppgift, underlag, handling m.m. som klienten lämnar till Advokatbyrån är riktig, rättvisande och ger en fullständig beskrivning av de sakförhållanden som ligger till grund för uppdraget. Advokatbyrån behöver inte ifrågasätta eller kontrollera av klienten lämnade uppgifter innan den läggs till grund för uppdragets utförande. Del i uppdragets utförande som beror på oriktig, ej rättvisande eller ofullständig beskrivning lämnad av klienten ansvarar inte Advokatbyrån för.

4. UTFÖRANDE AV UPPDRAG

Advokatbyrån ska utförande uppdraget i enlighet med gällande rätt och Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler för god advokatsed. Vår rådgivning omfattar inte möjliga skatte- konsekvenser i det specifika uppdraget eller bedömningar av rättsläget i andra jurisdiktioner än Sverige Kommunicering med klient sker genom post, e-post och telefon.

5. ARVODESDEBITERING

Advokatbyrån äger rätt till skälig ersättning för varje uppdrag. Vid bedömning av vad som är skälig ersättning beaktas tidsåtgång, uppdragets omfattning, dess art, svårighetsgrad, och betydelse för klienten samt skicklighet, uppdragets resultat och Advokatbyråns risk. Föreligger rättsskydd med lägre eller annan ersättningsnorm än den av Advokatbyrån tillämpade är klienten

skyldig att erlägga mellanskillnaden till Advokatbyrån. Advokatbyrån äger rätt att fakturera klienten delarvode eller arvode á conto löpande varje månad. Advokatbyrån äger även fakturera förskott på arvode och utlägg. Detta gäller även om klienten har rättsskydd genom försäkring och oavsett om försäkringsbolag medger delfakturering eller fakturering á conto eller ej. Klienten är då skyldig att erlägga betalning till Advokatbyrån mot utställd faktura. Försäkringsersättning kommer sedan redovisas av Advokatbyrån till klienten när utbetalning skett från försäkringsbolag.

6. PENNINGTVÄTT M.M.

Advokatbyrån omfattas av lagstiftning rörande penningtvätt m.m. innebärande bl.a. rapporteringsplikt om misstänkta transaktioner. För att uppfylla dessa regler kan Advokatbyrån komma att begära legitimation och eventuellt kompletterande information såsom t.ex. kopia av aktiebok för klient/klientbolag, företrädare och moderbolag. För det fall begärd information inte tillhandahålls kan Advokatbyrån komma att avträda uppdraget.

7. ANSVARSBEGRÄNSNING

Advokatbyrån ansvarar endast för skada som klienten vållats av Advokatbyrån genom fel eller försummelse vid utförande av uppdrag. Ansvaret är begränsat till vad som kan utfås ur Advokatbyråns ansvarsförsäkring. Vid beräkning av skada utges inte ersättning för utebliven vinst, omsättningsminskning, uteblivet eller missat affärsavtal, förlust avseende goodwill eller liknande. Advokatbyrån svarar inte heller för ersättningsanspråk som klient drabbas av till följd av skada som drabbat tredje man.

8. LAGVAL OCH JURISDIKTION

På detta avtal ska svensk rätt utan hänsyn till eventuella lagvalsregler tillämpas. Tvist med anledning av uppdragsavtal ska avgöras av svensk allmän domstol. Om klient inte har sin hemvist/säte i Sverige ska Borås tingsrätt vara behörig att pröva tvisten.

9. KONSUMENTTVIST

Konsument som hamnar i tvist med sin advokat kan med hjälp av konsumenttvistnämnd att få snabb hjälp med att lösa tvisten. Advokatbyrån är skyldig att medverka i nämndens prövning och följa nämndens beslut. Mer information finns på advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden.

 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER INFORMATION ENLIGT DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (2016/679/EG)

1. FRIGGA ADVOKATBYRÅS PERSONUPPGIFTSPOLICY I ADVOKATVERKSAMHET

1.1 Frigga Advokatbyrå AB (”Frigga”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

1.2 Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata ditt intresse samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att fullgöra en uppgift av allmänt intresse, tex i egenskap av offentlig försvarare eller för att kunna fullgöra de uppdragsavtal vi ingått med dig. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna bygger på en rättslig förpliktelse, uppdragsavtalet eller samtycke.

1.3 Se under punkt 2 i detta dokument för information när anställd på Frigga förordnats som konkursförvaltare och hur dina uppgifter behandlas av konkursförvaltaren.

1.4 Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

1.5 Personuppgifter kan komma att överföras mellan Friggas olika koncern- eller systerbolag i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan Frigga och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

1.6 Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Frigga enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Friggas verksamhet sparas under en tid om 5 år efter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

1.7 Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Frigga om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (https://www.imy.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

1.8 Frigga använder sig av molntjänstleverantörer. Genom användandet av dessa leverantörer överförs personuppgifter till ett land utanför EU. Friggas avtal med våra leverantörer innehåller av EU-kommissionen godkända standardavtalsklausuler innebärandes skyldigheter för dels personuppgiftsansvariga som vill föra över personuppgifter till länder utanför EU/EES, dels för personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden som tar emot sådana uppgifter. Klausulerna reglerar också andra frågor kring överföringen, till exempel de registrerades rättigheter och hur tvister med anledning av avtalet ska lösas. Läs mer om standardavtalsklausuler på https://www.imy.se.

2. FRIGGA ADVOKATBYRÅS PERSONUPPGIFTSPOLICY I KONKURSER

2.1 Advokater vid Frigga åtar sig arbete som konkursförvaltare, och kommer i sitt arbete att beakta dataskyddsregler rörande behandling av personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

2.2 I konkursförvaltarens verksamhet skiljer denne på behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för Friggas verksamhet och konkursboets verksamhet.

2.3 Frigga är personuppgiftsansvarig för personuppgifterna som konkursförvaltaren behandlar inom ramen för Friggas verksamhet. Frigga ansvarar därmed för att dataskyddsreglerna följs.

2.4 Inhämtning och behandling av nödvändiga personuppgifter sker i syfte att möjliggöra konkursförvaltarens uppdrag. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen utgörs av att personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra uppgifter av allmänt intresse eller som i ett led i konkursförvaltarens myndighetsutövning.

2.5 Konkursboet är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter som konkursförvaltaren behandlar inom ramen för konkursboets verksamhet och i egenskap av dess företrädare. Konkursboet ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

2.6 Uppgifter från följande personkategorier kan komma att behandlas av konkursboet: ställföreträdare, konkursgäldenär, borgenär, gäldenär, aktieägare, anställd, borgensman, leverantör, revisor eller redovisningskonsult, staten, bank, tredje part såsom privatperson som har egendom i konkursbolagets besittning, samt familjemedlemmar till någon part (syskon, förälder m.m)

2.7 De uppgifter som konkursboet kan komma att behandla avseende ovanstående personkategorier är: namn, personnummer, kontaktuppgifter (adress, epostadress och telefonnummer) fastighetsbeteckning, registreringsnummer, IPnummer, bankuppgifter, löneuppgifter, facklig tillhörighet, hälsouppgifter och övrig för ärendet relevant information som framkommer i det enskilda fallet.

2.8 Syftet och den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter

2.8.1 För borgenär, gäldenär, leverantör, revisor eller redovisningskonsult, anställd eller bank, behandlas personuppgifter för att kunna ingå, hantera och fullfölja avtal med respektive part. Grunden för behandlingen är nödvändigheten för att fullgöra avtal eller vidta åtgärder innan avtal ingås. Om sådana personuppgifter inte lämnas till konkursboet har konkursboet inte heller möjlighet fullgöra sina åtaganden.

2.8.2 Vidare kan Frigga behandla dina personuppgifter på grund av konkursboets rättsliga förpliktelser, som exempelvis behandling av personuppgifter till följd av konkursboets bokföringsskyldighet eller andra skyldigheter som kan följa enligt lag.

2.8.3 Konkursboet kan även komma att behandla personuppgifter på grund av nödvändighet att utföra en uppgift av allmänt intresse. Konkursförvaltaren ska kunna tillse att konkursboet sköts på ett korrekt sätt, det åligger bland annat konkursförvaltaren i dennes uppdrag att tillse att borgenärer till konkursbolaget inte blir missgynnade och fördelningen av eventuella tillgångar sker korrekt.

2.9 Inhämtade personuppgifter sparas av konkursboet under den period som är nödvändig med hänsyn tagen till ändamålet med behandlingen. Konkursboet lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt och genomför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter. Personuppgifterna kommer att behöva lagras under en längre period av konkursboet till följd av att möjliggöra administration av garantier, myndighetsbeslut, reklamationsfrister, rättsliga krav mot konkursboet och konkursbolaget samt för att följa lagkrav.

2.10 I enlighet med advokatsamfundets riktlinjer kan konkursboet komma att spara personuppgifter i upp till 10 år.

2.11 Konkursboet kan komma att lämna ut dina personuppgifter till en tredje part samt behandlas av tredje part. Med tredje part innefattas koncernbolag, andra juridiska rådgivare, tjänsteleverantörer revisorer och redovisningskonsulter, myndigheter med flera.

2.12 Överföring till tredje man kan ske om sådan åtgärd är nödvändig till följd av lag, myndighetsförfrågan eller myndighetsbeslut, tvist, efter egen begäran eller när det krävs för att uppfylla ett för konkursboet berättigat intresse.

2.13 Beroende på omständigheterna kan tredje part bli självständigt personuppgiftsansvarig, tillsammans med konkursboet gemensamt personuppgiftsansvarig eller konkursboets personuppgiftsbiträde.

2.14 Konkursboet kan komma att behandla dina personuppgifter både inom och utanför EU/EES. I de fall personuppgifterna behandlas utanför EU/EES vidtar Frigga nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringen sker på ett lagligt sätt och uppgifter fortsätter vara skyddade av de mottagande parterna utanför EU/EES. Se ovan punkt 1.8.

3. DINA RÄTTIGHETER

3.1 Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Frigga/konkursboet om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format [eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar]. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (https://www.imy.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

3.2 Vid frågor, om du vill göra gällande dina rättigheter eller vid andra önskemål avseende personuppgifter vänligen kontakta Frigga på Frigga Advokatbyrå AB, Skolgatan 21, 503 33, Borås, Tel: 033 10 00 50, E-post: info@friggalaw.se.

3.3 Personuppgiftsansvarig är Frigga Advokatbyrå, org nr: 556567-1970.